Legislația din România include responsabilități bine stabilite pentru toate părțile implicate în edificarea construcțiilor publice și/sau private.

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții actualizată, obligațiile investitorilor sunt:

a. stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;
b. obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire;
c. asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați;
d. asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor;
e. acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;
f. efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, precum și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție;
g. întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia către proprietar;
h. expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2) al prezentei legi.

Nerespectarea obligațiilor atrag după sine răspunderi și totodată vor pune în dificultate recepționarea lucrărilor și darea în folosință a investiției.

De cele mai multe ori, investitorul se identifică cu proprietarul sau beneficiarul investiției.

Serviciile Depem Engineering asigură respectarea tuturor reglementărilor în vigoare și recepționarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile tehnice legale și mai ales conformarea cu cerințele clientului.